PALUMBO Don GIUSEPPE                                                             n. 12.10.1929 + 28.05.1973

PASERO Don GIACOMO                                                                 n. 31.08.1931 + 09.03.2014

PIANZOLA Don ANSELMO                                                             n. 14.05.1914 + 21.01.1989

PICCARDI Don GIUSEPPE                                                             n. 31.08.1885 + ……………

PICCHIO Don FRANCESCO                                                            n. 08.01.1923 + 19.03.1999

POGGIO Don GIOVANNI                                                                n. 30.06.1926 + 14.08.2009

POGGIO Don GIUSEPPE                                                                 n. 28.07.1916 + 20.06.1999

PONZANO Don EUGENIO                                                             n. 14.10.1916 + 22.05.1959

POZZI Don ALDO                                                                         n. 29.01.1912 + 14.09.1944

POZZI Don MARIO                                                                       n. 28.04.1929 + 23.04.2000

PICCHIO GIOVANNI                                                                      n. 01.01.1922 + 24.02.2018