FERRARIS Don DALMAZZO                                                    n. 13.10.1921 + 01.04.1996

FIOCCHI Don WALTER                                                            n. 05.03.1950 + 06.07.2014

FOSSATI Don GIOVANNI                                                          n. 04.11.1918 + 25.01.1979

FRASCAROLO Don LUIGI                                                         n. 30.04.1921 + 26.03.1993